Limit działalności nierejestrowanej 2023

Zasada #1 Nie ma limitu czasowego prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Możesz prowadzić działalność nierejestrowaną tak długo ile tylko zechcesz. Możesz działać rok (jest to najczęściej wybierany wariant na przetestowanie pomysłu), do czasu ukończenia urlopu wychowawczego/macierzyńskiego, dwa lata, pół roku. Możesz dać sobie czas na testowanie pomysłów, budowanie marki, stabilizację dochodów. Możesz działać bez konkretnego limitu czasowego ale określić sobie, że działasz do momentu aż np. przez 4-6 miesięcy pod rząd będziesz „po limit finansowy”. Można w ramach działalności nierejestrowanej działać przez wiele lat, traktując ją jako pracę dodatkową, jako dodatkowe źródło przychodów a nie pas startowy do działalności nierejestrowanej czy większych zarobków.

Przykłady wariantów czasowych wpływających na długość prowadzenia działalności nierejestrowanej:

 • Stablizacja/regularne przychody
 • Nieopłacalność
 • Sytuacja życiowa i osobista
 • Rodzaj biznesu
 • Twoje chęci, oczekiwania i założenia biznesowe

ZASADA#2 Jedna osoba – jeden limit działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana jest ściśle związana z osobą fizyczną, więc limit również – jedna osoba, jeden limit przychodu należnego. Nie można prowadzić działalności w formie spółki prawa handlowego czy cywilnego.

Przykłady sytuacji:

 • Nie można z mężem, mamą, koleżanką, córką mieć jednej marki i w ten sposób sztucznie generować podwójny limit. Jedna osoba – jedna nierejestrowana marka, profil na IG/FB jednej osoby.
 • Można mieć pracownika np. zatrudniając na umowę o dzieło/zlecenie, ale jego wynagrodzenie też jest w puli limitu Twoje działalności nierejestrowanej.
 • Można ustanowić pełnomocnika ale wciąż można mieć tylko jeden limit i nie można go przekroczyć.
 • Można realizować różne pomysły na biznes jednocześnie. Nie ma kodów PKD w działalności nierejestrowanej, więc można dowolnie zmieniać zakres działania, można zmieniać w trakcie roku lub miesiąca, można świadczyć usługi fotograficzne, prowadzić warsztaty rytmiczne, sprzedawać rękodzieło lub produkty wirtualne online. Jednak wciąż będzie to w ramach jednego limitu przychodu należnego.

Zasada #3 : Limit działalności nierejestrowanej określamy jako 75% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu

Limit działalności nierejestrowanej co roku ulega zmianie. Co roku jest jego aktualizacja. Dokładny zapis z ustawy Prawo przedsiębiorców brzmi:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jak kształtowała się wysokość limitu działalności nierejestrowanej w poprzednich latach?

 • Rok 2018: płaca minimalna – 2100 zł , limit – 1050 zł
 • Rok 2019: płaca minimalna – 2250 zł, limit – 1125 zł
 • Rok 2020: płaca minimalna – 2600 zł, limit – 1300 zł
 • Rok 2021: płaca minimalna – 2800 zł, limit – 1400 zł
 • Rok 2022: płaca minimalna – 3010 zł, limit – 1505 zł
 • 1 stycznia 2023: płaca minimalna – 3490 , limit: 1745 zł
 • 1 lipca 2023: płaca minimalna – 3600 zł i zwiększenie limitu z 50% do 75%; limit – 2700 zł

Praktyczne wskazówki:

 • To wartości od stycznia do grudnia.
 • Maksymalnie w każdym miesiącu tyle przychodu.
 • Limit obliczać należy dla miesięcy kalendarzowych, a nie dla okresu 30 dni prowadzenia aktywności związanej z działalnością gospodarczą. Co to oznacza? W przypadku, gdy działalność tego rodzaju rozpoczyna się w trakcie miesiąca np. 6 grudnia – limit przysługuje na cały miesiąc grudzień.

ZASADA #4 Rzetelne i prawidłowe rozliczanie limitu

Limit działalności nierejestrowanej to limit przychodu należnego. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Wszystko co otrzymujesz od klientów oraz to co jeszcze nie otrzymałaś, ale jest Tobie należne. To nie jest zysk czy dochód! Można niektóre rzeczy wyłączyć, ale nie wyłączasz kosztów.

Przykładowe sytuacje:

 • Koszty produkcji? Sprzedajesz sukienkę – materiały na jej stworzenie to 100 zł, sprzedajesz za 200 zł – wszystko co otrzymałaś od klienta musisz brać pod uwagę przy liczeniu limitu. Nie możesz odliczyć kosztów produkcji.
 • Należy wliczać do limitu przychód osiągnięty z umów cywilnoprawnych (o dzieło/zlecenie/współpraca) jeśli dotyczą one tego samego rodzaju przedmiotu aktywności, co prowadzona działalności nierejestrowana. Inaczej jest w sytuacji, gdy przedmiot umów zlecenia i o dzieło dotyczy innych czynności, nie związanych z prowadzoną działalnością nierejestrowaną. Przykład: Fotograf prowadzi biznes online i sprzedaje mini kurs online w ramach działalności nierejestrowanej, dodatkowo zawiera umowy o dzieło, by wykonywać sesje narzeczeńskie. Umowy o dzieło zawierane są w ramach działalności nierejestrowanej w branży fotograficznej – wliczamy do limitu.
  Inny przykład: Działalność nierejestrowana w branży rękodzielniczej a dodatkowo podjęto się jednorazowego stałego zlecenia fotograficznego w ramach umowy zlecenie – nie wliczamy tego do limitu.
 • Wysyłka produktu, przy braku innych zastrzeżeń np. w regulaminie nie będzie odliczona od kwot należnych. Przykład: branża rękodzielnicza, wysyłka produktu do paczkomatu – 15 zł, produkt 50 zł. Klient płaci 65 zł więc całość wliczamy do limitu działalności nierejestrowanej.
 • Zasada wyłączenia z limitu: Do limitu nie wliczamy wartości zwróconych towarów, bonifikat, skont.
 • Przykład zwrotu: Listopad sprzedaż za 1000 zł. Grudzień 1200 zł i zwrot produktu z Listopada 200 zł. Do limitu listopadowego nie wliczymy 200 zł, czyli za listopad ostatecznie przychód to 800 zł.

Zasada#5 Właściwego i rzetelnego określania momentu powstania przychodu należnego

Kwoty należne uznajemy za przychód należny choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Właściwe określenie momentu powstania przychodu należnego łączy się nie tylko z limitem działalności nierejestrowanej, ale też z rzetelnym prowadzeniem uproszczonej ewidencji sprzedaży i jest istotnym zagadnieniem dla każdego początkującego przedsiębiorcy.

Reguła wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) brzmi:

Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich dostaw towarów (z wyjątkiem tzw. dostaw ciągłych, wśród których można wymienić energię elektryczną, cieplną czy gaz), a w przypadku usług, do takich, które nie są rozliczane w okresach rozliczeniowych.

Jak osoby prowadzące działalność nierejestrowaną powinny prawidłowo określić moment powstania przychodu należnego?

Przychód następuje w dniu wydania rzeczy bądź wykonania usługi, chyba że przed tym dniem zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż lub zostanie uregulowana należność. W rezultacie przychód powinien zostać uznany w dacie (w dniu) tego zdarzenia, które wystąpi najwcześniej.

 • Po pierwsze bierzemy pod uwagę dzień wykonania usługi (np. w przypadku usług fotograficznych) lub dzień wydania rzeczy (np. w przypadku osób sprzedających rękodzieło).
 • Po drugie, jeśli przed dniem wykonania usługi (lub wydania rzeczy) klient za usługę (lub towar) zapłacił, to ten moment (zapłaty, uregulowania należności) będzie miał znaczenie w kontekście określenia powstania przychodu należnego. W zależności od tego, co było pierwsze określimy moment powstania przychodu należnego.
 • Po trzecie, jeśli przed dniem wykonania rzeczy lub wykonania usługi  i przed dniem uregulowania płatności została wydana faktura, to dzień wystawienia faktury będzie dniem kiedy powstał przychód należny. Jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie masz obowiązku wystawiania faktury do każdej transakcji (obowiązek powstaje w momencie, gdy klient o taką fakturę poprosi). Możesz jednak wystawiać faktury, jeśli chcesz. Co więcej zgodnie z prawem możesz to robić również przed wykonaniem usługi (lub zbyciem rzeczy). W takiej sytuacji (jeśli wystawienie faktury jest pierwszym zdarzeniem z tych trzech wyżej wskazanych, to to zdarzeniem będzie momentem w którym powstał przychód należny). W takim przypadku to już moment wystawienia faktury będzie momentem, który musisz uwzględnić przy liczeniu limitu działalności nierejestrowanej.

Przykład (w branży fotograficznej):

 • 6 lipca 2023 roku jako przedsiębiorca uzgodniłaś z klientem, w formie umowy, że będzie wykonana sesja fotograficzna we wrześniu. Jeżeli klient zapłacił Tobie za usługę z góry, to już dzień zawartej umowy należy uwzględnić jako dzień powstania przychodu należnego.
 • Jeżeli 6 lipca 2023 roku tylko rozmawiałaś z klientem, zawarłaś umowę, ale usługa nie została wykonana (będzie wykonana we wrześniu), klient nie zapłacił Tobie za usługę z góry, a Ty nie wystawiłaś faktury (nie masz takiego obowiązku dopóki klient o to nie poprosi), to nie powstał przychód należny. Nie wliczasz w grudniu samej umowy do limitu działalności nierejestrowanej. Zrobisz to (wliczysz do przychodu) dopiero we wrześniu, tj. w momencie kiedy wykonasz usługę, klient Tobie zapłaci, kiedy wystawisz fakturę.
 • Kwoty należne – jeżeli po wydaniu towaru lub zrealizowaniu usługi nabywca będzie zwlekał z zapłatą, to nierejestrowany przedsiębiorca będący sprzedawcą i tak będzie miał obowiązek zaksięgowania nieotrzymanej należności jako przychodu z działalności. Wrześniowa sesja zdjęciowa, a klient nie płaci do grudnia to i tak wliczamy do limitu wrześniowego.
 • Zadatki i zaliczki. Zaliczka jest do zwrotu jeśli nie dojdzie do realizacji usługi i sama zapłata zaliczki nie jest jeszcze uznawana za moment powstania przychodu należnego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku otrzymania przez sprzedawcę zadatku. On również nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania w miesiącu jego wpłaty. Przychód w pełnej wartości zamówienia do opodatkowania w przypadku zaliczki i zadatku powstanie w momencie wystawienia faktury końcowej. Przykład: Zaliczka 6 lipca 2023 roku – nie wpisujemy jej do ewidencji. Realizacja usługi i zapłata za całą sesję fotograficzną/sprzedany produkt rękodzielniczy/napisany tekst korektorski – 10 sierpnia to wtedy wpisujemy przychód w ewidencji oraz wliczamy do limitu.

Zasada #6 Limit działalności nierejestrowanej liczymy w okresach miesięcznych a nie jako średnią z całego roku

Dla danego pełnego miesiąca. Jeśli już w jednym miesiącu jest przekroczenie limitu to koniec działalności nierejestrowanej.

Przykładowa sytuacja: Krystyna świadczy usługi wirtualnej asystentki. Do sierpnia nie przekroczyłam w żadnym miesiącu limitu. Od sierpnia do grudnia pracowała nad dużym projektem, któremu poświęciła dużo czasu. Za całość otrzyma wynagrodzenie w grudniu. Kwota wynagrodzenia to 10 000 zł. Gdy podzielimy to na okres pracy (sierpień-grudzień), to Krystyna otrzyma za każdy miesiąc wynagrodzenie, które nie przekracza limitu. Nie możemy jednak tak zrobić. Skoro otrzymała całą płatność w grudniu, to niestety oznacza to, że Krystyna przekroczyła w grudniu limit i ma 7 dni od dnia otrzymania pieniędzy na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.

ZASADA #7 Przekroczenie limitu oznacza koniec działalności nierejestrowanej i konsekwencje

Licząc limit działalności nierejestrowanej należy pamiętać, że jeżeli próg przychodu zostanie przekroczony, wówczas należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie przychodu.

Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

Konsekwencje przekroczenia limitu:

 • Nie można spróbować ze startupem
 • Utrata czystej karty i tak szybko nie wrócisz do nierejestrowanej
 • Utrata szansy na dofinansowanie/ w 7 dni nie załatwisz
 • Nagła rejestracja DG może mieć też konsekwencje u pracodawcy/jeśli jesteś bezrobotna/pobieranie zasiłków – dużo problemów i rozmów
 • Rozliczenie i DN i DG
 • Należy wypełnić wniosek CEIDG-1, za pośrednictwem którego działalność gospodarcza zostanie zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Obowiązek rejestracji oznacza nowe zasady rozliczania podatku i obowiązek płacenia składek ZUS, musisz też wybrać kody PKD i księgowa oraz podjąć decyzje dotyczące VAT

Przykład: sytuacje przekroczenia limitu: Listopad – 300 zł/500 zł/2000 zł – np. 15 listopada 2023 roku była ta ostatnia wpłata i przekroczono limit. Mamy 7 dni czyli do 22 listopada 2023 roku na rejestrację DG. Wszystkie przychody między 15-22 listopada 2023 roku są zaliczane jeszcze do działalności nierejestrowanej, każdy kolejny wlicza się do działalności gospodarczej. Możesz zarejestrować firmę w całości online, ale musisz mieć podpis elektroniczny lub profil zaufany. Jeśli nie masz możliwości skorzystania z tych opcji, możesz wypełnić wniosek elektronicznie i w ciągu 7 dni udać się do urzędu, aby go podpisać osobiście. We wniosku musisz podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. W Twoim przypadku będzie to dzień, w którym przekroczyłeś limit przychodów.

https://prawo-mamy.pl/2019/10/23/kontrolawnierejstrowanej/

Jak uniknąć przekroczenia limitu?

 • Planuj strategicznie i z głową dużo wcześniej czy i kiedy chciałabyś przekroczyć limit, uwzględnij to w swoim biznesplanie, nie daj się zaskoczyć
 • Odmów zlecenia płatnego dużą sumą w jednym czasie, podziel na mniejsze produkty/umowy
 • Odmów zlecenia ponad miarę
 • Ustal z klientem nowy termin na przyszły miesiąc
 • Ustaw stany magazynowe
 • Dobrze ułóż ceny produktów i ilości sprzedawanych towarów

Podsumowanie

Zalecam Ci strategiczne podejście do limitu. Niech nie ogranicza Cię jego wysokość!
Od początku myśl o większej sprzedaży a działalność nierejestrowaną potraktuj jako początek pasa startowego do wysokodochodowego źródła zarobku. Jednocześnie w swojej strategii podkreśl, kiedy chcesz przekroczyć limit. Niech nie będzie to przypadkowa sytuacja (jednorazowa większa sprzedaż zobowiązuje Cię do zarejestrowania działalności gospodarczej a później może okazać się, że nie starcza na wszystkie opłaty) Licz, sprawdzaj, działaj, rozwijaj się i sięgaj po więcej!

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2021 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1329).
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieformalnej pracy oraz nieprawidłowości w obrocie towarowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2165).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o gospodarce narodowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1059).
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2020 r. poz. 1097).
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1451, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie warunków pracy w zakresie prowadzenia działalności nierejestrowanej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2197).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 526).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych uprawnień pracowniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 875).
 • Kodeks spółek handlowych: Dz.U. z 2020 r., poz. 119, z późn. zm. – pełny tekst Kodeksu spółek handlowych
 • Kodeks cywilny: Dz.U. z 1964 r., poz. 16, z późn. zm. – pełny tekst Kodeksu cywilnego

37 Replies to “Limit działalności nierejestrowanej 2023”

 1. Świetny artykuł ! Czy sprzedając na kiermaszu rękodzieło mając działalność nierejestrowaną i zwolnienie z kasy fiskalnej muszę jedynie wpisać przyjętą sprzedaż (gotówkę) w uproszczonej ewidencji sprzedaży?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Tak. Wpisywanie takich przychodów do uproszczonej ewidencji jest obowiązkowe. Dodatkowo może Pani wydawać klientom prosty rachunek, ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli klient będzie potrzebował faktury i o nią poprosi należy mu ją wystawić. Jeśli nie jest Pani podatnikiem czynnym VAT – będzie to faktura bez VAT.

 2. A ja mam pytanie o prowadzenie warsztatów rękodzielniczych. Czy będąc na DN mogę je prowadzić i np. wystawić fakturę dla koła gospodyń wiejskich?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Tak, może Pani prowadzić takie warsztaty i wystawić fakturę.

  2. Czy jak zorganizuję to samo szkolenie w każdym miesiącu w roku, to nadal jestem na DN? Czy jeśli wykonuje to cyklicznie, to muszę zakładać firmę?

   1. joannarulkowska says: Odpowiedz

    Zarówno działalność nierejestrowana, jak i gospodarcza mają cechy ciągłości, zorganizowania, są wykonywane samodzielnie i w celach zarobkowych. Działalność gospodarczą musisz zarejestrować, gdy przekroczysz limit działalności nierejestrowanej. Możesz to oczywiście zrobić też wcześniej, ale konieczność pojawia się dopiero po przekroczeniu limitu DN (1505 zł przychodu należnego w 2022 roku).

    1. Czyli mimo cykliczności mogę robić te szkolenia na ND? 😉

     1. Tak 🙂

 3. Bardzo wartościowy artykuł! :). Mam też pytanie od siebie. Jestem artystką. Czy w ramach działaności nierejestrowanej mogę zarówno sprzedawać wydruki swoich prac, jak i realizować zlecenia na ilustracje (np. na zasadzie udostępnienia/sprzedaży licencji), równocześnie będąc zarejestrowaną w UP (ze względu na ubezpieczenie zdrowotne)? Jaki rodzaj umowy mogę wtedy podpisać ze zleceniodawcą (aby zachować ubezpieczenie) oraz jaki rodzaj rachunku mu wystawić (faktura za wykonaną ilustrację/za licencję?). Sprzedaż i zlecenia miałyby w tym przypadku charakter bardzo nieregularny (jak to ze sztuką w Polsce bywa). Dziękuję za odpowiedź! 🙂

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Dzień dobry! Ciężko będzie mi w komentarzu udzielić rzetelnej odpowiedzi. Myślę, że w Pani przypadku przydałaby się analiza w ramach indywidualnej konsultacji z jakimś prawnikiem. To co mogę napisać/pokierować to zwrócenie uwagi na fakt, że w Pani branży może Pani zawierać różne umowy. I te umowy mogą być zawierane nie tylko w ramach działalności gospodarczej/nierejestrowanej ale też w ramach działalności wykonywanej osobiście (czyli „zwykłe” umowy zlecenie/o dzieło). Napisała Pani, że sprzedaż jest nie regularna, zatem należy się zastanowić czy tutaj będzie to rzeczywiście działalność nierejestrowana czy raczej działalność wykonywana osobiście, rozliczana na innych zasadach. Co do UP to niestety świadczenie usług/zawieranie umów wyklucza bycie ubezpieczonym w UP. Jednak tak jak piszę – proszę nie traktować tego komentarza jako porady prawnej. Jeśli potrzebuje Pani bezpłatnej pomocy prawnika, zachęcam do kontaktu ze specjalistą w powiatowym punkcie bezpłatnych porad prawnych. Pozdrawiam!

 4. Mały psikus widzę się wkradł 🙂 3010 – 2022
  Pozdrawiam

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Tak! Dziękuję za komentarz. Już poprawiłam. Pozdrawiam! 🙂

 5. Laura z Brzask - powstań i świeć says: Odpowiedz

  Bardzo wartościowy artykuł! Wielkie dzięki! 🙂

  Też mam pytanie – o przychód należny. 🙂 Jestem coachem na DN, klientom oferuję pojedyncze spotkania lub procesy coachingowe (6 spotkań, każde co 2-4 tygodnie). Płatność (wg. preferencji klienta) jest możliwa z góry za 6 spotkań lub w 2 transzach (przed pierwszym i trzecim spotkaniem czyli np. w styczniu, a później w marcu). Kiedy następuje moment powstania przychodu należnego? W styczniu, a potem w marcu? (Do tej pory tak to liczyłam) Tylko w styczniu? Odpowiednio w momencie odbycia się każdego z 6 spotkań?

  Z góry dzięki za odpowiedź! 🙂

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Jeśli płatność jest z góry za wszystkie spotkania w styczniu – przychód należny powstanie już w styczniu w pełnej zapłaconej kwocie. Jeśli dzielisz na pół to przychód za pierwsze 3 spotkania powstanie w momencie I płatności w styczniu, a przychód za kolejne trzy spotkania – w momencie II płatności, w marcu.

   Pozdrawiam!

   1. Laura z Brzask - powstań i świeć says: Odpowiedz

    Uff, bardzo Ci dziękuję za wyjaśnienie! Już wszystko jasne – jestem bezpieczna 😀

    1. Witam , na allegro wystawiam na licytacji w sezonie jesiennym przez 4 miesiące rzeczy używane głównie kurtki z ciucholandu na które mam paragony. Czy sprzedaż do limitu ok 2700 przez 4 miesiące na licytacjach rzeczy które są u mnie w domu powyzej 6 miesięcy jest działalnością zorganizowana kwalifikującą się jako DN? Wiadomo licytacja to licytacja i jakbym przekroczył limit np o 300 zl w jednym miesiącu to jaka minimalna kara groziłaby mi jakbym nie zarejestrował tego faktu w urzędach. Czy allegro na 100 % przekaże w 2024 roku moje dane do skarbówki ? Czy może jeszcze się coś zmieni ?

     1. joannarulkowska says:

      Sprzedajesz swoje kurtki, których nie chcesz już używać, czy kupujesz i na bieżąco sprzedajesz? Raczej nie jest to DN, a sprzedaż okazjonalna prywatnych ubrań.

 6. Czy można być przedstawicielem handlowym na działalności nierejestrowanej ? (mlm) Czy jest możliwość występowania w imieniu klientów o kredyt na takiej działalności?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Tak. Można prowadzić działalność nierejestrowaną w branży mlm. Śmiało można sprzedawać!

   Jeśli chodzi o możliwość występowania w imieniu klientów o kredyt niestety nie wiem, ale prawdopodobnie nie można. Myślę, że tutaj konieczna jest specjalna umowa określająca prawa i obowiązki stron. NIe mam doświadczenia w tego typu działalności.

 7. Świetny artykuł i webinar również! Bardzo dziękuję!
  Ja chcę zacząć działać w branży fotograficznej. Nie martwię się już o naliczanie limitu w przypadku sesji rodzinnych- to kwestia planowania. Natomiast w ofercie mam sesje w przedszkolach. Co z takimi zleceniami i z kim powinnam podpisać umowę? Ani nauczycielki poszczególnych grup, ani dyrektor nie są moimi klientami (a może też-ale pojedynczo), są nimi rodzice kupujący zdjecia. Z każdym rodzicem z osobna to niemożliwe. A może deklaracja na kartce od danego rodzica jakie zdjęcie i ile sztuk chce kupić już może być taką umową? (Jako mama czterech synów Asiu zapewne wiesz, jak to wygląda w przedszkolach). Więc z kim należy podpisać umowę i jak to ugryźć kiedy nie mam pewności ile zdjęć się sprzeda. No i szacuję że przy takim zleceniu niemal na pewno limit zostanie przekroczony. Czy od razu w takim miesiącu, kiedy będzie planowana sesja wejść w startup, czy da się to jakoś obejść? Na przykład oddaje zdjęcia na przełomie miesięcy i część grup dostaje je w marcu, część w kwietniu i sytuacja uratowana? Tylko taki pomysł przychodzi mi na myśl…prawie uczciwy acz kombinowany.
  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź!
  Pozdrawiam serdecznie!

 8. Dorota Durska says: Odpowiedz

  Mam jedno pytanie, chcę się upewnić czy dobrze rozumiem: US nie obchodzi to kiedy klient wpłaca mi pieniądze tylko to jaka jest data wystawienia faktury? 🙂 Czyli np. 28 stycznia wystawiłam fakturę za prowadzenie warsztatów w dniu 27 stycznia, a klient zapłaci mi w lutym to kwota jest zaliczana do stycznia? 🙂
  PS. Jestem bardzo szczęśliwa, że trafiłam dziś na Panią – bardzo dużo informacji! Dziękuję 🙂

 9. Czy będąc zarejestrowana jako os. bezrobotna w Urzędzie Pracy mogę jednocześnie prowadzić działalność nierejestrowaną i ubiegać się o dotację z UP z myślą o założeniu DG?

 10. Pani artykuł jak zawsze bardzo przydatny, ale jednak chodzi mi po głowie jedno pytanie, na które wciąż szukam odpowiedzi. Czy w 2022 roku nadal obowiązuje zwolnienie z kasy fiskalnej i terminala tak jak w roku 2021 ? Oczywiście uwzględniając limit przychodów i wszelkie inne reguły, które obowiązywały w roku ubiegłym. Czy w którejś Pani pracy można się tego dowiedzieć ?

 11. Witam. Czy prowadząc nierejestrowaną działalność mogę zawrzeć umowę zlecenie z żoną? Czy może być to umowa nieodpłatna a jak nie to czy muszę zgłaszać to do ZUS – umowa na kwotę no 200 zł (żona ma dodatkowo inną pracę ). Chodzi głównie o to że żona prowadziła działalność i chce zamknąć z powodu małych przychodów ale nie może w takim przypadku prowadzić nierejestrowanej działalności i plan jest taki żebym to ja ja prowadził a ona świadczyła dla mnie umowę zlecenie na minimalną kwotę żeby nikt nie mógł się doczepić że nadal wykonuje zdjęcia

 12. Cześć,
  Świetny wpis!

  Jeśli chodzi o branżę fotograficzną to mam jeszcze jedno pytanie. Sytuacja: zrobiłam sesję za X złotych, klient zapłacił za nią z góry (wtedy wliczam do danego miesiąca). Ale jeśli klient postanowił dokupić więcej zdjęć z sesji za Y i nastąpiło to w kolejnym miesiącu np. zrobi to w maju. Czy dobrze rozumiem, że kwotę Y wliczam do maja, mimo, że sesja była w kwietniu? 🙂

  Pozdrawiam.

 13. Świetny artykuł, bardzo dziękuję, że dzieli się Pani wiedzą ?
  Mam pytanie. Do sierpnia 2022 zarabiałam w ramach działaności nierejestrowanej. Następnie zaszłam w ciąże i do marca 2023 nie mogłam zarabiać w ramach działalności z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Czy jeśli zakupiłam produkty i kursy związane z moja działalnością zarobkową osiąganą w ramach działaności nierejestrowanej przebywając na zwolnieniu lekarskim, mogę je wliczyć do kosztów, czy nie powinnam tego robić?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Koszty rozliczamy rocznie, więc generalnie można by było je wliczyć, ale w związku z tym, że było to zwolnienie lekarskie a nie jedynie zawieszenie działalności nierejestrowanej byałbym ostrożna. Tak, by ZUS czy US w czasie kontroli nie wykazali, że w czasie zwolnienia prowadziła Pani biznes, zakup kosztów jest częścią prowadzenia biznesu

 14. Super, że wyjaśniłaś na przykładach, takie tłumaczenie najlepiej rozumiem. Dzięki!

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Dziękuję za komentarz. Cieszę się, że artykuł był pomocny :))

 15. Czy w NDG można wystawiać faktury w dwóch różnych branżach ? Załóżmy, że świadczę usługę IT jakiejś firmie za 1500 zł, a dodatkowo zajmuję się fotografowaniem ludzi. Oczywiście próg to 2700 miesięcznie (sumarycznie), ale czy mogę wystawić fakturę na usługę IT i fakturę na usługę fotograficzną ? Czy muszę trzymać się jednej branży ?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Nie ma kodów PKD – można w ramach jednej działalności nierejestrowanej, jednego limitu śmiało księgować różne usługi/sprzedaż produktów. Pozdrawiam

 16. Czy pobierając zadatek w branży beauty trzeba od razu nabijać to na kasę? Czy w momencie wykonania usługi nabijamy całą kwotę za usługę?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   W momencie wykonania usługi całość

 17. Czy można mieć dwie działalności nierejestrowane? Jeżeli tak, to czy limit jest wspólny?

  1. Można łączyć różne pomysły na biznes w ramach działalności nierejestrowanej. Limit jest jeden.

 18. Czy pod jednym adresem moga być 2 działalności nierejestrowane dwóch różnych osób? Jedna moja druga męża?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Tak

Dodaj komentarz