Regulamin newslettera

Regulamin newslettera dostępnego
na portalu Prawo Mamy

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  1 września 2023 roku

Za pośrednictwem portalu Prawo Mamy: www.prawo-mamy.pl (dalej: portal Prawo Mamy) możliwe jest zamówienie dostarczenia treści cyfrowych (opisanych na stronie Prawo Mamy) w zamian za zapis do Nierejestrowanego Newslettera oraz Newslettera Prawo Mamy (dalej: newsletter).  W ramach tego zamówienia dochodzi do płatności danymi. Zasady realizacji zamówienia usługi newslettera zostały opisane w niniejszym regulaminie.

Właścicielką portalu Prawo Mamy i administratorem newslettera jestem ja: Joanna Rułkowska

Dane kontaktowe właścicielki: Joanna Rułkowska, ul. Rumiankowa 19/9, 15-665 Białystok, adres e-mail: kontakt@prawo-mamy.pl. Telefon: (+48) 536 833 046

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin newslettera, który właśnie czytasz określa zasady korzystania z usługi newsletter dostępnej na portalu Prawo Mamy, procedurę zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy i udostępnienia materiałów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Podstawowe informacje:

 • Przed rozpoczęciem korzystania z usługi newslettera właścicielka portalu Joanna Rułkowska udostępnia użytkownikowi portalu Prawo Mamy regulamin newslettera w sposób nieodpłatny każdorazowo przy formularzu zapisu na Nierejestrowany Newsletter lub Newsletter Prawo Mamy oraz na podstronie dostępnej na portalu Prawo Mamy zatytułowanej: Newsletter.
 • Treść regulaminu newslettera może zostać utrwalona przez użytkownika w dowolny sposób, np. poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku, zrobienie zdjęcia lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony portalu Prawo Mamy.
 • Newsletter to wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach lub produktach dostępnych w serwisie Prawo Mamy. Wiadomości wysyłane są na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu. Właścicielka serwisu Joanna Rułkowska oferuje zapis na różne listy dostępne w ramach newsletteru. Dwie główne listy to: Nierejestrowany Newsletter dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną oraz Newsletter Prawo Mamy dla kobiet w ciąży.
 • Zamówienie materiałów tj. treści cyfrowych udostępnianych konsumentowi, będącemu użytkownikiem przez właścicielkę serwisu Prawo Mamy w zamian za zapis na listę subskrybentów newslettera odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego osadzonego na stronie Prawo Mamy. Materiały są udostępniane w formie: e-booków, workbooków, webinarów, treści edukacyjnych w formie wideo, treści edukacyjnych w formie audio i inne opisane przy formularzu zamówienia.
 • Subskrybent to użytkownik serwisu Prawo Mamy. Jest nim osoba fizyczna wypełniająca formularz i zawierająca w ten sposób z właścicielem serwisu Prawo Mamy umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów. Subskrybent udostępnia swoje dane osobowe (mail oraz imię) w zamian za dostarczenie materiałów, taka wymiana w niniejszym regulaminie nazywana jest jako płatność danymi.
 • Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, zawierająca z właścicielką serwisu Joanną Rułkowską umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Zamówienie to oświadczenie woli użytkownika, złożone za pośrednictwem portalu Prawo Mamy.

Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z udostępnionych materiałów:

 • W celu korzystania bez ograniczeń z materiałów konieczne jest spełnienie minimalnych wymogów technicznych, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystania z udostępnionych przeze mnie materiałów:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • aktywny adres e-mail,
  • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
  • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.
 • W zależności od rodzaju materiałów, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.
 • Jeżeli korzystanie z materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest na portalu Prawo Mamy  sposób w sposób widoczny dla użytkownika.

Przygotowując regulamin newslettera starałam się, żeby żadne z postanowień regulaminu newslettera dostępnego na portalu Prawo Mamy nie ograniczało praw subskrybenta, w tym użytkownika o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

§ 2 Zamówienie i dostarczenie materiałów, czyli procedura zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych

Krok #1: Za pośrednictwem portalu Prawo Mamy, właścicielka portalu Joanna Rułkowska umożliwia użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów.

Udostępnione w ramach umowy materiały mają charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady prawnej ani porady u doradcy podatkowego.

Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.

Krok #2: W ramach tej umowy użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej za udostępnione materiały, ale dostarcza właścicielce portalu swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Nierejestrowanego Newslettera lub Newslettera Prawo Mamy (w zależności od informacji dostępnych przy formularzu zapisu).

Krok #3: Jeżeli użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu newslettera, może dokonać zakupu materiałów, płacąc za nie określoną przez właścicielkę serwisu cenę.

 • Cena za udostępnienie materiałów bez płatności danymi w zamian za zapis do newslettera to 48 zł (z VAT).
 • Zakup w ten sposób wymaga dokonania zakupu materiałów za pośrednictwem sklepu Prawo Mamy (www.prawo-mamy.pl/sklep) lub indywidualnego kontaktu mailowego z właścicielką serwisu pod adresem: kontakt@prawo-mamy.pl
 • Dane kontaktowe są dostępne w części wprowadzającej do niniejszego regulaminu. W wiadomości zwrotnej otrzymasz ode mnie drogą elektroniczną regulamin sprzedaży. Wraz z regulaminem otrzymasz politykę prywatności oraz informacje o płatności.
 • Po zaksięgowania płatności na moim rachunku bankowym niezwłocznie prześlę Ci dostęp do materiałów w formie aktywnego linka.
 • Do zawarcia umowy niezbędna jest akceptacja regulaminu sklepu Prawo Mamy poprzez kliknięcie w checkbox umieszczony na stronie sklepu Prawo Mamy lub poprzez akceptację regulaminu w wiadomości e-mail.

Krok #4: Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w kroku drugim, wymaga wypełnienia i przesłania formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Nierejestrowanego Newslettera lub Newslettera Prawo Mamy poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu. Jest to tzw. double opt-in. W formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji newslettera oraz dostarczenia materiałów.  Niezbędne dane to: adres mailowy i imię.

Krok #5: Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji newslettera. Na stronie zostanie wyświetlony napis: Witaj na liście subskrybentów Nierejestrowanego Newslettera/Newslettera Prawo Mamy.

Krok #6: Materiały dostarczane są subskrybentowi poprzez wysyłkę na podany w formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do materiałów.

Krok #7: Subskrybent może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona właścicielce portalu Joannie Rułkowskiej w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newsletter. Przycisk jest podpisany: Wypisuję się. Rezygnacja z newslettera możliwa jest również po zgłoszeniu takiego żądania w formie elektronicznej na adres: kontakt@prawo-mamy.pl lub formie papierowej pod adresem: Joanna Rułkowska, ul. Rumiankowa 19/9, 15-665 Białystok. W momencie rezygnacji z usługi newsletter następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi newsletter.

§ 3 Reklamacja

 • Subskrybent może złożyć reklamację na usługę Nierejestrowanego Newslettera lub Newslettera Prawo Mamy. Reklamacja może zostać złożona mailowo na adres: kontakt@prawo-mamy.pl lub w formie papierowej na adres: Joanna Rułkowska, ul. Rumiankowa 19/9, 15-665 Białystok.
 • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację subskrybenta, oraz przedmiot reklamacji i żądania związane z reklamacją.
 • Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakiej skierowano reklamację (mailowo lub pisemnie), chyba że subskrybent wskaże inaczej.
 • Subskrybent będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a właścicielką portalu Joanną Rułkowską, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Konsument może również skorzystać z platformy Online Dispute Resolution (ODR). Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 • Subskrybent może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana właścicielce portalu Joannie Rułkowskiej. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Nierejestrowanego Newslettera lub Newslettera Prawo Mamy.
 • Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Nierejestrowanego Newslettera lub Newslettera Prawo Mamy, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w poprzednim punkcie, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera. Przycisk ten to: Wypisz mnie.
 • Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do subskrybenta innego niż konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta. W przypadku konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w zakresie odpowiedzialności za zgodność udostępnionych materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 • Właścicielka portalu ma obowiązek dostarczyć subskrybentowi materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 • Właścicielka portalu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową materiałów, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności materiałów z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
 • Jeżeli materiały są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 • Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, konsument będący subskrybentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  • właścicielka portalu Joanna Rułkowska nie doprowadziła materiałów do zgodności z umową,
  • brak zgodności materiałów z umową występuje nadal, mimo że właścicielka portalu próbowała doprowadzić materiały do zgodności z umową,
  • brak zgodności materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w dalszej części tego regulaminu,
  • z oświadczenia właścicielki portalu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadziła ona materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 5 Dane osobowe i pliki cookies

 • Administratorem danych osobowych subskrybenta Nierejestrowanego Newsletteru lub Newslettera Prawo Mamy jest właścicielka portalu Joanna Rułkowska.
 • Podanie danych osobowych przez użytkownika w formularzu zapisu na newsletter jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 • Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w polityce prywatności dostępnej TUTAJ.

§ 6 Prawa autorskie

 • Materiały udostępnione w ramach umowy stanowią przejaw własnej intelektualnej twórczości właścicielki portalu  i podlegają ochronie prawa autorskiego.
 • Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie udostępnionych materiałów bez zgody właścicielki portalu Joanny Rułkowskiej lub innych podmiotów uprawnionych.
 • W przypadku wątpliwości co do charakteru prawnego udostępnionej przez właścicielkę portalu Joannę Rułkowską treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz wiadomość mailową: kontakt@prawo-mamy.pl, aby uzyskać potwierdzenie w jaki sposób możesz skorzystać z materiałów.

§ 7 Postanowienia końcowe

 • Właścicielka portalu Joanna Rułkowska zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do materiałów oraz wprowadzenia zmian w regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad. Regulamin może ulec zmianie z m.in. z powodu konieczności dostosowania regulaminu do przepisów obowiązującego prawa oraz konieczności dostosowania regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, wprowadzenia nowych usług/produktów w działalności właścicielki portalu, zmiany zakres lub charakteru sprzedawanych produktów/świadczonych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług/sprzedawania produktów.
 • Właścicielka portalu informuje subskrybenta o treści proponowanej zmiany regulaminu newslettera, daty wejścia w życie zmian regulaminu newslettera oraz jednolitej treści regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi newsletter.
 • Przed wejściem w życie zmian regulaminu newslettera subskrybent może oświadczyć właścicielce portalu Prawo Mamy, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania newslettera.
 • Zmiany dokonane w regulaminie newslettera wiążą subskrybenta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.
 • Wszelkie spory związane będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez właścicielkę portalu Joannę Rułkowską. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do subskrybentów będących konsumentami w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dostęp do archiwalnych wersji regulaminu newslettera:

W tym miejscu będą dostępne archiwalne wersje regulaminu newslettera, jeśli pojawi się jego aktualizacja.