Polityka prywatności portalu Prawo Mamy

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 01 września 2023 roku

Jestem świadoma zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dołożyłam więc wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa. Zapewniam Cię, że Twoje dane osobowe są gromadzone przeze mnie z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnionych.

Nie wszystkie uprawnienia, które przedstawię Ci w dalszej części tego dokumentu będą przysługiwać Ci bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Zawsze możesz jednak zwrócić się do mnie z żądaniem pod adresem e-mailowym: kontakt@prawo-mamy.pl lub pisemnie na adres: Joanna Rułkowska, ul. Rumiankowa 19 m.9, 15-665 Białystok o udostępnienie Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam.

§ 1 Postanowienia ogólne:

Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów kupujących produkty w sklepie Prawo Mamy i użytkowników witryny Prawo Mamy, tj. portalu znajdującego się pod adresem: prawo-mamy.pl (dalej: portal Prawo Mamy). Korzystanie ze serwisu internetowego prawo-mamy.pl jest dobrowolne.

Dbam o Twoją prywatność. Zbieram i przetwarzam dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne. Informuję Cię, że dokładam wszelkiej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne i nie były przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej uprzedniej, wyraźnej zgody.

Nie jesteś też zobowiązana/zobowiązany do przekazywanie mi swoich danych. Zależy mi jednak na tym, żebyś była/był świadomy, że nie podanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości osiągnięcia zamierzonego celu, np. pozostawienia komentarza pod artykułem czy skontaktowaniem się ze mną.

Dokładam wszelkiej staranności, żeby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne.

Dodatkowe wstępne informacje:

 • Portal Prawo Mamy wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania.
 • Korzystam także z Facebook Pixel, czyli narzędzia marketingowego, którego celem jest kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook oraz mierzenie ich skuteczności. Oznacza to wykorzystywaniem plików cookies serwisu Facebook.
 • Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn.
 • Podczas korzystania z opcji dodawania ogłoszeń w grupach sprzedażowych na Facebooku czy postów na fanpage Prawo Mamy oraz profilu na Instagramie, Administrator zbiera i gromadzi w sposób zautomatyzowany niektóre informacje. Facebook Ireland Limited z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. udostępnia informacje dotyczące wyświetlania postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny. Statystyki tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook Ireland Limited w odniesieniu do zachowań użytkowników serwisu Facebook.
 • Na serwisie internetowym prawo-mamy.pl jest możliwość pozostawienia komentarza przez odwiedzającego stronę. Wszelkie udostępniane dane w celu pozostawienia komentarza są przekazywane dobrowolnie. Jeśli jednak zdecydujesz się na pozostawienie komentarza podanie adresu e-mail oraz nazwy jest obowiązkowe.
 • Za pośrednictwem formularzy dostępnych na portalu Prawo Mamy możesz zapisać się na Nierejestrowany Newsletter lub Newsletter Prawo Mamy, aby zostać subskrybentem i zapisać się na newsletter konieczne jest podanie w formularzu Twoich danych osobowych.

§ 2 Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Joanna Rułkowska, prowadząca portal Prawo Mamy

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@prawo-mamy.pl, telefonicznie: (+48) 536 833 046 lub pisemnie na adres: Joanna Rułkowska, u. Rumiankowa 19/9, 15-665 Białystok.

Jako administrator danych osobowych nie powołałam Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe klientów, użytkowników i subskrybentów zgodnie z przepisami RODO.

Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, zniszczeniem.

Administrator oświadcza, że podanie danych przez klientów dla celów realizacji zamówienia, jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i realizacji zamówienia.

§ 4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Realizacja umowy sprzedaży, poprzez złożenie zamówienia w sklepie online. Utworzenia konta klienta i podanie danych niezbędnych do jego założenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych (art.6 ust.1 lit.c RODO). Twoje dane osobowe mogą być przekazywane np. do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.
 • Zamieszczenie komentarza na stronie w tym celu jesteś zobowiązany do wypełnienia formularza i podania adresu e-mail oraz nazwy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez WordPress. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza – art. 6 ust. 1 lit. a, RODO. Dane będą przetwarzane przez czas wyświetlania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza.
 • Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, tym sposobem przekazujesz mi swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO).
 • Tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO, jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli mojego jako administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu.
 • Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies, w tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • Analitycznym, który polega między innymi na analizowaniu danych, które zbierane są automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies WordPress, Statistic, — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 • Badania satysfakcji klientów oraz określania jakości naszej obsługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Zamieszczenia przez użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania opinii poprzez ankiety — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 • Wykorzystywania plików cookies, podstawą jest treść art. art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda.
 • Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook, Instagram jest to moje uprawnienie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
 • Informacyjnym jako newsletter edukacyjny oraz informowania o produktach blogowych, usługach, promocjach lub nowościach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO, czyli Twoja zgody.
 • Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, jest to mój jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f,
 • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO)

§ 5 Okres przechowywania danych osobowych

 • Dane związane z realizacją zamówienia: przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń.
 • Dane związane z realizacją działań marketingowych: do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 • Cele archiwalne: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 • Wywiązanie się z obowiązku prawnego lub podatkowego: do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 • W celu prowadzenia fanpage na Facebooku, grupy na Facebooku, profilu na Instagramie, profilu na Linkedin: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 • W celu komunikacji poprzez wiadomości: przez okres niezbędny do realizacji tego celu (do zakończenia korespondencji lub ustania celu biznesowego wymiany wiadomości).
 • Dane dotyczące prowadzenia konta klienta: przez okres jego utrzymywania w sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez klienta żądania jego usunięcia.

§ 6 Kategorie danych osobowych

Jako Administrator zbieram, przetwarzam i przechowuje następujące dane klientów, użytkowników i subskrybentów:

 • W związku z złożeniem zamówienia: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty e-mail, adres do wysyłki, numer konta bankowego. W przypadku przedsiębiorców również nazwa firmy, NIP.
 • W związku z prowadzeniem marketingu na grupach sprzedażowych na Facebooku, fanpage Prawo Mamy, profilu na Instagramie, profilu Linkedin przetwarzaniu podlegają dane, które zostały opublikowane na profilu użytkownika serwisu, w szczególności imię, nazwisko, nick.
 • W przypadku korzystania z formularza zapisu na newsletter przetwarzam takie dane jak: imię i adres mailowy.
 • W pozostałym zakresie jako Administrator przetwarzam dane niezbędne do realizacji danego celu.
 • W związku z założeniem konta klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy.
 • Podczas korzystania ze Sklepu internetowego jako Administrator zbieram i gromadzę w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki język przeglądarki data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§ 7 Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe klientów, użytkowników i subskrybentów mogą być przekazywane podmiotom, którym administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu realizacji praw i umów administrator udostępnia dane osobowe klientów, użytkowników i subskrybentów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

 • Poczty email firmie atthost.pl,
 • Przesyłkowe firmie GlobKurier oraz InPost,
 • Płatności elektronicznych firmie dotpay.pl,
 • Księgowe firmie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Hostingowe firmie atthost.pl
 • Newsletterowe firmie Mailerlite
 • Informatyczne firmie WPMagus
 • Fakturowe firmie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Marketingowe w zakresie obsługi Sklepu i fanpage wirtualnej asystentce prowadzącej firmę: Magdalena Matych, Asystentka Marki

§ 8 Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Z założenia nie przekazuje jako administrator Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przekazanie danych osobowych poza EOG nastąpi tylko wtedy, gdy jest to konieczne, głównie w sytuacji korzystania z usług, narzędzi zewnętrznych i wtyczek na stronie, które mogą gromadzić informacje anonimowe. W sytuacji, gdy będziemy mieli do czynienie z usługami podmiotów o zasięgu międzynarodowym.

Jeśli dojdzie do przekazania danych innym podmiotom (niż wyżej wymienione), poza obszar EOG, to przekazywanie nastąpi wyłącznie do odbiorców, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy

Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może nastąpić również do odbiorców w stosunku do których na przekazywanie danych osobowych, użytkownik wyraził zgodę.

Ważne! Dane użytkownika lub subskrybenta portalu Prawo Mamy z uwagi na korzystanie z usług np. Facebook, Mailerlite oraz Google mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). W związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) i standardowe klauzule umowne.

§ 9 Uprawnienia klientów, użytkowników i subskrybentów

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego wycofaniem.
 • W zakresie w jakim dane klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO. Wszelkie przesłanki mogące świadczyć o wycieku danych lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu, można najpierw zgłosić Administratorowi mailowo: kontakt@prawo-mamy.pl

§ 10 Szczegółowe regulacje dotyczące usługi newsletter

Szczegółowe regulacje dotyczące usługi newsletter znajdują się w regulaminie newslettera. Regulamin ten jest dostępny TUTAJ. W tym paragrafie znajdują się jedynie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach usługi newslettera.

 • W celu korzystania z usługi Newsletter musisz przekazać mi swój e – mail oraz imię i nazwisko. Dane te przekazujesz mi za pośrednictwem specjalnego formularza zapisu na newsletter.
 • Podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 • W celu świadczenia usługi Newsletter będę przetwarzać Twoje dane, które podałeś mi w formularzy zapisu tj. adres e – mail oraz imię i nazwisko.
 • Dane przekazane podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci Newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do
 • Twoje dane mogą być również przetwarzane w związku z dochodzeniem czy obroną roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne.
 • Twoja zgoda na wysyłanie usługi Newsletter może zostać w każdej chwili wycofana.
 • Twoje dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania usługi Newsletter, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania.
 • Rezygnacja z otrzymywania Newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w szczególności w celu wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie usługi Newslettera, co stanowi mój uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Cofnięcie zgody na świadczenie usługi newslettera:

 • W każdej chwili możesz wycofać udzieloną mi zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 • W przypadku cofnięcia zgody przestanę przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażę, że w stosunku do tych danych, istnieją dla mnie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi newslettera:

Twoje dane będą przechowywane do momentu odwołania udzielonej zgody, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

W przypadku danych, które podałeś przy zapisie na Newsletter, po wypisaniu się z niego, Twoje dane mogą być nadal przeze mnie przechowywane jeszcze przez okres roku  (np. na wypadek ewentualnych roszczeń).

§ 11 Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do administracji. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 12 Pliki cookies

Strona internetowa www.prawo-mamy.pl używa plików podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 • Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie czy też innym urządzeniu, z którego korzystasz. Mogą być one odczytywane przeze mnie – cookies własne, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam- cookies zewnętrzne.
 • W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę do czasu ich usunięcia przez Ciebie lub czasu wskazanego w parametrach danych plików cookies.
 • Masz prawo do zmiany ustawień plików cookies albo ich usunięcia
 • Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Ciebie.

Strona internetowa prawo-mamy.pl wykorzystuje cookies m.in. do:

 • zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony,
 • ulepszenia bezpieczeństwa oraz szybkości korzystania ze strony,
 • korzystać z narzędzi analitycznych oraz marketingowych

Serwis internetowy www.prawo-mamy.pl wykorzystuje następujące technologie śledzące:

Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook czy Instagram.

§ 13 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawna polskiego i RODO.

Jesteś zobowiązana/zobowiązany jest do korzystania z mojej strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Wszystkie treści umieszczone na stronie www.prawo-mamy.pl stanowią przedmiot moich praw autorskich chyba, że wskazano inaczej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody. Jeśli musisz skopiować to zrób to jedynie na użytek osobisty.

Administrator dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania. Najnowsza wersja polityki prywatności jest publikowana na portalu Prawo Mamy w zakładce: polityka prywatności.