Czy urlop wychowawczy jest płatny? O co chodzi z prawem mamy do dodatku do zasiłku rodzinnego 2019/2020 za okres urlopu wychowawczego ?

O urlopie wychowawczym pisałam m.in. tutaj:

Urlop wychowawczy czy powrót do pracy? 7 praw mamy związanych ze sprawowaniem opieki nad małym dzieckiem.

Prawo mamy do urlopu wychowawczego. Dziesięć podstawowych informacji.

Urlop wychowawczy, a prowadzenie działalności nierejestrowanej.

Nadal jednak dostaję od Was liczne pytania dotyczące tego rodzicielskiego uprawnienia. Jedno z pytań, które pojawia się najczęściej, to to – czy urlop wychowawczy jest płatny? Jest to ważna informacja, w kontekście podjęcia decyzji, czy z tego uprawnienia skorzystamy czy nie. 

Jeśli nie masz czasu czytać, ale lubisz słuchać – kliknij na odtwarzacz. Specjalnie dla Ciebie nagrałam podcast o tej samej treści, co poniższy artykuł.

Niestety urlop wychowawczy jest bezpłatny. 

Jednak, warto byście wiedzieli, że istnieje pewna możliwość, by w czasie urlopu wychowawczego móc uzyskać pomoc finansową. Chodzi o…

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego za okres urlopu wychowawczego.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem. Prawo do dodatku jest ściśle związane z uprawnieniem do zasiłku rodzinnego. Wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego w roku zasiłkowym 2019/2020 wynosi:

  • kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
  • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

  • Bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy.
  • Podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • Dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
  • W okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
  • Korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Jak widzicie, należy spełnić sporo warunków, by móc skorzystać z prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego za okres urlopu wychowawczego i nie będzie on przysługiwał każdej mamie. Warto jednak wiedzieć, że taka opcja jest i w kryzysowej sytuacji móc skorzystać.

Dodaj komentarz