Działalność nierejestrowana i praca na etacie? To możliwe!

Działalność nierejestrowana a praca na etacie? To możliwe!

Działalność nierejestrowana i praca na etacie, to idealne rozwiązanie na start z małym biznesem. Jeśli tylko jesteś w stanie ogarnąć wszystko pod względem organizacyjnym/czasowym, śmiało skorzystaj z takiej możliwości. Możesz łączyć etat zarówno z działalnością nierejestrowaną, jak i gospodarczą. W zależności od tego, którą formę prowadzenia biznesu wybierzesz, regulacje prawne będą układały się nie co inaczej. W tym artykule chciałabym skupić się na problemach i wątpliwościach wiążących się z łączeniem etatu z biznesem na próbę.

Zanim przejdziesz to dalszej części zapoznać się podstawowymi informacjami o działalności nierejestrowanej. Kliknij w poniższy przycisk, aby przeczytać artykuł o ogólnych warunkach startowania z biznesem na próbę:

Działalność nierejestrowana a praca na etacie? Uważaj na działalność konkurencyjną!

Działalność konkurencyjna, to działalność naruszająca chronione prawem dobra pracodawcy oraz szkodzące jego interesom.

Art. 1011 Kodeksu Pracy

§ 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

Jednocześnie musisz wiedzieć, że brak zapisanego zakazu konkurencji w odrębnej umowie, nie oznacza, że można wykonywać działalność konkurencyjną względem pracy na etacie. Jeśli Twoja działalność nierejestrowana dotyczy np. zupełnie innej branży niż Twoja praca na etacie, to spokojnie możesz działać, ale jeśli zamierzasz działasz na tym samym rynku co pracodawca, to pamiętaj o tym, że nawet jeśli w umowie nie masz wpisanego zakazu konkurencji, mogą Cię spotkać negatywne konsekwencje.

Działalność na szkodę pracodawcy?

Art.100 Kodeksu Pracy

§ 1.Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
§ 2.Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
6)przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Zachowanie konkurencyjne to nie tylko takie, które wynika z zakazu konkurencji, ale też w wyniku którego nie dbasz o dobro zakładu pracy. Zachowanie konkurencyjne nie musi mieć cech powtarzalności i wielokrotności. Już jednokrotne dokonanie pewnych czynności może stanowić przejaw naruszenia zakazu konkurencji.

Działalnością konkurencyjną może być:

  • prowadzenie we własnym imieniu i na własną rzecz biznesu na próbę o zakresie działalności pokrywającym się z przedmiotem działalności pracodawcy,
  • prowadzenie działalności nierejestrowanej za pośrednictwem osoby trzeciej czy
  • zajmowanie się doradztwem podmiotom konkurencyjnym, np. zawieranie z nimi umów, które mogą niekorzystnie wpływać na sytuację finansową Twojego pracodawcy,
  • takie zachowanie nierejestrowanego przedsiębiorcy, które adresowane jest, choćby częściowo, do tego samego kręgu odbiorców w stosunku do działalności prowadzonej przez aktualnego pracodawcę.

Konsekwencje? Podjęcie się działalności nierejestrowanej, która będzie spełniała cechy działalności konkurencyjnej, uzasadnia zwolnienie. Taka działalność może stanowić również podstawę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Działalność nierejestrowana a praca na etacie? Uważaj na zwolnienie lekarskie!

W przypadku, gdy zdecydujesz się korzystać ze zwolnienia lekarskiego i będziesz pobierać zasiłek chorobowy nie będziesz mógł/mogła chodzić do pracy oraz prowadzić działalności nierejestrowanej. Zgodnie z przepisami nie można bowiem wykonywać żadnej pracy zarobkowej, będąc na zwolnieniu lekarskim.

Art. 17. 1. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
.

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do
pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny
z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego
zwolnienia

Co możesz zrobić ze swoim biznesem na próbę na czas zwolnienia lekarskiego?

  • zawiesić działalność nierejestrowaną na czas zwolnienia lekarskiego i np. wpisać taką adnotację o braku sprzedaży w danych dniach w uproszczonej ewidencji sprzedaży,
  • poprosić o prowadzenie działalności nierejestrowanej w Twoim imieniu inną osobę za pomocą ustanowienia pełnomocnictwa (np. wirtualna asystentka).

Negatywne konsekwencje prowadzenia działalności nierejestrowanej w czasie pobierania zasiłku chorobowego? Utrata prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego!

Działalność nierejestrowana a praca na etacie? Składki w ZUS!

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie stanowi tytułu do ubezpieczenia, w związku z tym nie masz obowiązku płacenia składek ZUS. Wyjątkiem są sytuacje, gdy w ramach działalności nierejestrowanej zawierasz z klientami umowy zlecenie. Gdy zawierasz umowę zlecenie na świadczenie usług, pojawia się konieczność opłacenia składek. W takim wypadku to kontrahent (klient-zleceniodawca) będzie musiał od tej danej umowy zapłacić za Ciebie ZUS.

Od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę zawsze należy obowiązkowo odprowadzić pełne, obowiązujące składki ZUS. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu, o ile ma zagwarantowane co najmniej wynagrodzenie minimalne, nie ma obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu z innych tytułów niż umowa o pracę. W sytuacji, gdy pracownik pozostaje w co najmniej dwóch stosunkach pracy, sumuje się ich podstawy wymiaru składek – jeżeli są one równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne z umowy zlecenia nie jest obowiązkowe, a dobrowolne.

Działalność nierejestrowana a praca na etacie? Rozliczenie podatkowe!

Dochody z działalności nierejestrowanej należy rozliczyć na PIT-36. Na tym formularzu znajdziesz specjalnie wyznaczone rubryczki, aby wpisać przychód z działalności nierejestrowanej, koszty oraz dochód lub stratę. O tym jak rozliczyć podatek dochodowy z przychodów z działalności nierejestrowanej pisałam w artykule dostępnym tutaj:

Przychody z etatu musisz rozliczyć razem z przychodami z nierejestrowanej, czyli na PIT-36. Powinieneś/powinnaś przepisać przychody wykazane na PIT-11 (dokument, który dostajesz od pracodawcy) na PIT-36 w odpowiednie miejsca. Możesz skorzystać z kwoty wolnej od podatku, ulg podatkowych oraz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś skorzystać z tzw. ulgi dla młodych, ponieważ nie masz ukończonych 26 lat, to skorzystasz z tego jedynie w odniesieniu do przychodów osiągniętych z etatu. Jeśli chodzi o podatek od dochodów osiągniętych z działalności nierejestrowanej musisz go zapłacić.

Chcesz wiedzieć więcej o tym jak prowadzić biznes na próbę? Przeczytaj e-book o działalności nierejestrowanej!

E-book Biznes Mamy, to największe na rynku kompendium wiedzy o działalności bez rejestracji. Znajdziesz tam informacje dotyczące prawnych, księgowych i kadrowych aspektów prowadzenia biznesu na próbę. Spis treści i szczegółowe informacje są dostępne tutaj:

Uważasz, że to co robię jest wartościowe? Postaw mi kawę!

Dzięki Twojej drobnej wpłacie będę mogła tworzyć kolejne darmowe artykuły, edukować oraz nagrywać podcast. Dziękuję, że jesteś członkiem mojej społeczności!

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

Dodaj komentarz