Wielodzietność, a miejsce w przedszkolu.

Wielodzietność jest jedynym z kryteriów ustawowych branych pod uwagę w czasie rekrutacji do publicznego przedszkola. Kryteria ustawowe są kryteriami tzw. pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego. W drugim etapie (jeśli w przedszkolu pozostaną  wolne miejsce) pod uwagę brane są kryteria samorządowe. Oznacza to, że dzieci z rodzin wielodzietnych mają zdecydowanie większe szanse dostania się do publicznej placówki w porównaniu do dzieci, które licznego rodzeństwa nie posiadają. Jest to jedna z form polityki prorodzinnej państwa, wspierającej duże rodziny.

Jak już zostało ustalone w poprzednim wpisie (tutaj) ustawa o systemie oświaty wskazuje, że za rodzinę wielodzietną uznamy rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt 1). Niestety ustawodawca nie sprecyzował kogo uznaje za rodzinę oraz nie określił dokładnej definicji dziecka.

Różnorodność definicji rodziny.

Na wstępie należy zaznaczyć, że pojęcie dziecka i rodziny są bardzo odmiennie definiowane na gruncie różnych ustaw, a czym pisałam Wam wczoraj. Rodziną mogą być osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. w innej ustawie przeczytamy, że przez rodzinę można też rozumieć małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25.roku życia, a także dziecko. które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zatem rodzinę mogą tworzyć osoby, które łączą określone stosunki prawne, ale czasem za członka rodziny można uznać np. konkubenta. wszystko zależy od celu ustawy.

Pojęcie dziecka w świetle prawa.

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka za dziecko uznamy każdą istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności, a w ustawie o świadczeniach rodzinnych w art.3 pkt 4 odnajdziemy zapis, że pod pojęciem dziecka rozumiemy dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną. W definicji rodziny wielodzietnej zawartej w ustawie Prawo oświatowe posłużono się pojęciem dziecka. Nie wskazano jednak, że chodzi np. o dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wnioski.

Zgodnie z powyższym należy uznać, że oceniając spełnienie kryterium wielodzietności komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę wychowywane w rodzinie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Dlaczego?

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks cywilny – osoba, która ukończyła 18 lat jest osobą dorosłą. Zatem uwzględniając kryterium wielodzietności rodziny kandydata za dziecko należy uznawać wyłącznie osoby do ukończenia 18 roku życia. Anna Trochimuik w swoim artykule wskazuje, że gdyby celem ustawodawcy było przyznanie punktów kandydatom mającym starsze niż 18-letnie rodzeństwo, to posłużyłby się inną definicją rodziny wielodzietnej lub zawarłby odesłanie do innych przepisów normatywnych. W przypadku kryterium ustalania dochodu na osobę w rodzinie kandydata, jest takie odesłanie. Ustawodawca wskazuje, że pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Podsumowanie.

Za rodzinę wielodzietną, jak już ustaliliśmy uznamy rodzinę z minimum trójką dzieci w wieku do 18 roku życia. Nie bierze się pod uwagę osób, które są pełnoletnie, nawet jeżeli kontynuują naukę i pozostają na utrzymaniu rodziców.

Jak udowodnić, że jesteśmy rodziną wielodzietną?

Wystarczy złożyć odpowiednie pismo, oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Należy pamiętać o tym, że tego typu oświadczenie musi być złożone w odpowiedniej formie, tj. pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Rodzic składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia.

Na koniec warto wspomnieć o innych kryteriach ustawowych i ich stosunku do kryterium wielodzietności. W dokumencie określającym zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019 znajdziemy zapis, że kryteria ustawowe mają jednakową wartość. Wielodzietność będzie miała więc, taką samą wagę, jak:

 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Bibliografia:

 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
 2. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej z 14.01.2015 r. 
 3. Anna Trochimiuk, www.portaloswiatowy.pl/wazne-wydarzenia-dla-szkol-i-przedszkoli/rpd-niejasne-pojecie-wielodzietnej-rodziny-w-ustawie-o-systemie-oswiaty-5208.html
 4. Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

2 Replies to “Wielodzietność, a miejsce w przedszkolu.”

 1. witam
  mam pytanie co do wielodzietności rodziny, a mianowicie dokładniej chodzi o ten aspekt w stosunku do kryteriów rekrutacji do przedszkoli. Wraz z żona posiadam dwie córki 1 i 4 lata, posiadam również syna z poprzedniego związku 11 lat który zamieszkuje z poprzednią partnerka w innym mieście lecz ja łoże na jego wychowanie jak i aktywnie uczestniczę w jego życiu jako ojciec, pytanie czy moja rodzina może być uważana za wielodzietną w aspekcie kryterium rekrutacji do przedszkoli?

 2. Dzień dobry. Mam pytanie. Składam wniosek o przyjęcie syna do przedszkola, rekrutacja jest do końca marca. Jestem w trzeciej ciąży wiec póki co nie jesteśmy jeszcze rodzina wielodzietna, natomiast we wrześniu, kiedy zaczyna się rok szkolny rodzina wielodzietna już będziemy, niestety we wniosku nie mogłam tego uwzględnić. Czy w razie nie przyjęcia mojego syna w tym roku będę się mogła odwołać od tej decyzji?

Dodaj komentarz