Czy osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, może prowadzić działalność bez rejestracji?

Bezrobotny a działalność nierejestrowana.

Za stwierdzeniem bezrobotna mama kryją się dwie sytuacje.

Pierwsza sytuacja to taka, gdy mama nie ma pracy zarobkowej i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Druga sytuacja, to taka gdy kobieta, jest zarejestrowana w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna i pobiera świadczenie dla osób bezrobotnych.

W pierwszej sytuacji nie będzie problemu z prowadzeniem działalności nierejestrowanej. W drugiej musimy rozważyć kilka kwestii.

Po pierwsze, mama musi spełnić szereg warunków, by w ogóle móc posiadać status osoby bezrobotnej.

Zgodnie z legalną definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny, to:

 • Osoba, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 • Osoba niezatrudniona i nie wykonującą innej pracy zarobkowej.
 • Osoba, która nie złożyła wniosku o wpis do Ewidencji działalności gospodarczej.
 • Osoba zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej
 • jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • Osoba, która nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
 • Osoba, która nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
 • Osoba, która nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

Osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej.

Inna praca zarobkowa, to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Z powyższych zapisów wynika, że posiadanie statusu osoby bezrobotnej nie dyskwalifikuje mamy z jednoczesnego prowadzenia działalności nierejestrowanej (zwłaszcza, że przychód należny z tej działalności nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Po drugie, mamy posiadające status osoby bezrobotnej mają obowiązek zgłaszania się na wyznaczone w urzędzie pracy wizyty oraz podejmowania pracy (na podstawie skierowania z urzędu).

Działalność nierejestrowana nie może kolidować z przestrzeganiem tych obowiązków. Cechą osoby bezrobotnej powinno być to, że jest gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej. Wykonywanie drobnych prac np. działalności bez rejestracji nie może z tym kolidować.

Po trzecie, zasiłek dla bezrobotnych a działalność nierejestrowana.

Ta kwestia budzi najwięcej wątpliwości. Zapewne obawiasz się, czy prowadzenie działalności nierejestrowanej nie spowoduje utraty świadczenia. Niestety nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Zależy to bowiem od tego, w jakich programach aktywizujących bierzesz udział. W niektórych regulaminach związanych z Twoimi szkoleniami może bowiem pojawić się zapis o niemożliwości podjęcia zatrudnienia. Przeszkodą do pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie utrata statusu osoby bezrobotnej (w momencie, gdy przekroczymy limit przychodu).

Na pewno jednak warto wcześniej skonsultować się w tej sprawie ze swoim opiekunem z urzędu pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy osoba bezrobotna pobiera z tego tytułu zasiłek. Przepisy są w tej sprawie mało precyzyjne i nie istnieje wykładnia, która tłumaczyłaby, czy pobierany zasiłek sumuje się z przychodami osiąganymi z tytułu działalności nierejestrowej.

Po czwarte, musisz wiedzieć, że w momencie gdy przekroczysz limit uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej będziesz miała obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej.

Przekroczenie limitu przychodów, to nie tylko konieczność zarejestrowania firmy, ale także utrata statusu osoby bezrobotnej. Bardzo ważne jest przy tym, że w momencie zarejestrowania firmy właściciel traci status osoby bezrobotnej, co wiąże się także z utratą zasiłku dla bezrobotnych (jeśli właściciel go pobierał).

Po piąte, prawo prawem, życie życiem, a urząd urzędem. Najlepiej skonsultować swoją sytuację z urzędem pracy w którym jesteś zarejestrowana, jako osoba bezrobotna.

Reasumując, działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą i dopóki przychód nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia, a bezrobotny będzie zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie, działalność okazjonalna nie spowoduje utraty statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy.

Działalność nierejestrowana nie wyklucza rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, ponieważ:

 • prowadząc działalność nierejestrowaną nie osiągasz miesięcznego przychodu wyższego niż 50% minimalnego wynagrodzenia,
 • nie posiadasz wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
 • działalność nierejestrowana zgodnie z definicją nie jest formą innej pracy zarobkowej.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

Dodaj komentarz